STANOVY

PRVNÍ PRAŽSKÉ PEDAGOGICKÉ

PIVNÍ PERUTI

 

Dne 18. 10. 1994 se konala ustavující schůze, na které vznikla První Pražská Pedagogická Pivní Peruť a bylo zvoleno její Předsednictvo.

 

 1. Název, zkratky a symboly organizace
 2. Název organizace
 3. Názvem organizace ze dne 18. 10. 1994 je První Pražská Pedagogická Pivní Peruť.
 4. Název organizace je možné zkracovat oficiálně na PPPPP, a neoficiálně v běžném styku 5P.
 5. Symboly organizace
 6. Znakem organizace je sova držící půllitr piva orámovaná vavřínovým věncem a názvem organizace. (Viz Příloha č. 1.)
 7. Na korouhvi PPPPP je přenesený znak PPPPP. Plný heraldický znak-barva pole stříbrná ( Viz Příloha č. 2.).
 8. Meč, čelenka a roucho Náčelníka PPPPP.

 

 1. Názvy orgánů a funkcí
 2. Členská schůze
 3. Členská schůze PPPPP se schází alespoň třikrát do roka na výročních schůzích PPPPP.
 4. Členská schůze je kontrolním orgánem Předsednictva PPPPP.
 5. Členská schůze se schází ve dnech svátku a významných dnů.
 6. Předsednictvo PPPPP
 7. Předsednictvo PPPPP je nejvyšším zákonodárným a výkonným orgánem a má právo vydávat pravidla chování pro společnost.
 8. Předsednictvo PPPPP se schází alespoň jednou měsíčně.
 9. Členem Předsednictva PPPPP může být student nebo absolvent PedF UK.
 10. Odstupující Náčelník se automaticky stává mimořádným členem Předsednictva PPPPP s titulem Exnáčelník.
 11. Předsednictvo se skládá z řádných a mimořádných členů
 12. Řádnými členy Předsednictva jsou Náčelník, pět Podnáčelníků, Tajemník, Pokladník, Světící Kaplan, Šéfredaktorem Bylténu a členové Rady 5P.
 13. Mimořádnými členy Předsednictva jsou Exnáčelníci a Emeritní Kaplani
 14. Hlasování Předsednictva PPPPP je právoplatné, pokud se jej zúčastní alespoň nadpoloviční většina řádných členů Předsednictva PPPPP.
 15. V případě hlasování o změnách stanov PPPPP, je nutná alespoň dvoutřetinová účast řádných členů Předsednictva PPPPP.
 16. Řádné členství v Předsednictvu PPPPP může být ukončeno v případě, že činnost člena neodpovídá představám a požadavkům Předsednictva a Náčelníka PPPPP. Mimořádné členství Exnáčelníků a Emeritních Kaplanů být ukončeno nemůže.
 17. K vyloučení řádného člena Předsednictva PPPPP je třeba nadpoloviční většina řádných členů Předsednictva PPPPP. Vyloučení pžedchází rozprava na řádné schůzi.
 18. Hlasovací právo člena Předsednictva PPPPP je nepřenosné.
 19. Náčelník
 20. V čele Předsednictva PPPPP je Náčelník, který je podřízen Předsednictvu PPPPP a plní jeho úkoly.
 21. Náčelník je oficiální hlavou PPPPP, kterou zastupuje navenek.
 22. Zahajuje a vede Členskou schůzi PPPPP a zasedání Předsednictva PPPPP.
 23. Při rovnosti hlasů se přihlíží k názoru Náčelníka PPPPP.
 24. Z vážných důvodů může být při výkonu funkce zastoupen Tajemníkem, Pokladníkem nebo jedním z Podnáčelníků PPPPP.
 25. Náčelník stvrzuje svým podpisem nová pravidla a usnesení vydaná Předsednictvem PPPPP.
 26. Náčelník odpovídá za řádné členy Předsednictva PPPPP při výkonu jejich funkcí, kteří mu jsou povinni při svém nástupu do funkce složit slib věrnosti. Mimořádné členy Předsednictva respektuje a ctí.
 27. Zrušen schůzi 15.3. 2010
 28. Náčelník PPPPP musí nejpozději ukončením magisterského studia odstoupit a vypsat volby na svoje místo. Nový Náčelník může být volen ze všech ostatních ročníků. Zůstává ve funkci,pokud:
 29. nebude sesazen ze závažných důvodů ( např. hrubé porušení Stanov PPPPP, nedovolené obcování s Kaplanem PPPPP, dobrovolná a transparentní abstinence) dvou třetinovou většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 30. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. Náčelník PPPPP se ujímá funkce ve chvíli slavnostní inaugurace.
 2. I. Podnáčelník
 3. Vystupuje jako zástupce nejvyššího ročníku.
 4. Zajišťuje komunikaci svého ročníku s Předsednictvem PPPPP a řadovými členy PPPPP.
 5. Je volen Předsednictvem PPPPP nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Předsednictva PPPPP na základě návrhu člena PPPPP nebo alespoň pěti studentů příslušného ročníku..
 6. Je povinen spolupracovat s Náčelníkem PPPPP a informovat ho o vnitrostranickém dění.
 7. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrnosti.
 8. Shromažďuje připomínky a podněty řadových členů a předkládá je Předsednictvu PPPPP.
 9. Podnáčelník PPPPP vykonává svoji funkci vždy za ročník, který studuje. Při postupu do vyššího ročníku tento ročník zastupuje. Tak se děje až do konce jeho studia na fakultě, pokud:
 10. nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem PPPPP, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi PPPPP) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 11. neodstoupí,
 12. nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).
 13. II. podnáčelník
 14. Vystupuje jako zástupce 4. ročníku.
 15. Zajišťuje komunikaci svého ročníku s Předsednictvem PPPPP a řadovými členy PPPPP.
 16. Je volen Předsednictvem PPPPP nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Předsednictva PPPPP na základě návrhu člena PPPPP nebo alespoň pěti studentů příslušného ročníku..
 17. Je povinen spolupracovat s Náčelníkem PPPPP a informovat ho o vnitrostranickém dění.
 18. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrností.
 19. Shromažďuje připomínky a podněty řadových členů a předkládá je Předsednictvu PPPPP.
 20. Podnáčelník PPPPP vykonává svoji funkci vždy za ročník, který studuje. Při postupu do vyššího ročníku tento ročník zastupuje. Tak se děje až do kance jeho studia na fakultě, pokud:
 21. nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem PPPPP, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi PPPPP) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 22. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. III. podnáčelník
 2. Vystupuje jako zástupce 3. ročníku.
 3. Zajišťuje komunikaci svého ročníku s Předsednictvem PPPPP a řadovými členy PPPPP.
 4. Je volen Předsednictvem PPPPP nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Předsednictva PPPPP na základě návrhu člena PPPPP nebo alespoň pěti studentů příslušného ročníku..
 5. Je povinen spolupracovat s Náčelníkem PPPPP a informovat ho o vnitrostranickém dění.
 6. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrnosti.
 7. Shromažďuje připomínky a podněty řadových členů a předkládá je Předsednictvu PPPPP.
 8. Podnáčelník PPPPP vykonává svoji funkci vždy za ročník, který studuje. Při postupu do vyššího ročníku tento ročník zastupuje. Tak se děje až do konce jeho studia na fakultě, pokud:
 9. nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 10. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. IV. podnáčelník
 2. Vystupuje jako zástupce 2. ročníku.
 3. Zajišťuje komunikaci svého ročníku s Předsednictvem PPPPP a řadovými členy PPPPP.
 4. Je volen Předsednictvem PPPPP nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Předsednictva PPPPP na základě návrhu člena PPPPP nebo alespoň pěti studentů příslušného ročníku..
 5. Je povinen spolupracovat s Náčelníkem PPPPP a informovat ho o vnitrostranickém dění.
 6. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrnosti.

vii.       Shromažďuje připomínky a podněty řadových členů a předkládá je Předsednictvu PPPPP.

 1. Podnáčelník PPPPP vykonává svoji funkci vždy za ročník, který studuje. Při postupu do vyššího ročníku tento ročník zastupuje. Tak se děje až do konce jeho studia na fakultě, pokud:
 2. nebude sesazen nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 3. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. V. podnáčelník
 2. Vystupuje jako zástupce 1. ročníku.
 3. Zajišťuje komunikaci svého ročníku s Předsednictvem PPPPP a řadovými členy PPPPP.
 4. Podnáčelník pro 1. ročník je vybírán Předsednictvem PPPPP. Je volen Předsednictvem PPPPP nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Předsednictva PPPPP na základě návrhu člena PPPPP nebo alespoň pěti studentů příslušného ročníku..

viii.      Je povinen spolupracovat s Náčelníkem PPPPP a informovat ho o vnitrostranickém dění.

 1. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrnosti.
 2. Shromažďuje připomínky a podněty řadových členů a předkládá je Předsednictvu PPPPP.
 3. Podnáčelník PPPPP vykonává svoji funkci vždy za ročník, který studuje. Při postupu do vyššího ročníku tento ročník zastupuje. Tak se děje až do konce jeho studia na fakultě, pokud:
 4. nebude sesazen, nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 5. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. Tajemník
 2. Tajemník bdí nad administrativou PPPPP.
 3. Je vybrán a jmenován Náčelníkem PPPPP z ostatních členů PPPPP.
 4. Jeho povinností je zajišťovat rezervaci míst pro Členské schůze PPPPP, zasedání Předsednictva PPPPP, organizování výprav a dalších činností sjednaných Předsednictvem PPPPP. Touto povinností může být řádnými členy Předsednictva PPPPP pověřen i jiný člen.
 5. Je povinen při svém nástupu do funkce složit Náčelníkovi PPPPP slib věrnosti.
 6. Vydává roční přehledy absolvovaných akcí a poskytuje přehled o přijímání nových členů PPPPP – tzv. Zpráva o stavu peruti. (viz časopis Byltén).
 7. Vyřizuje přijímání nových členů do PPPPP a předkládá je Předsednictvu PPPPP. Vede registr členů PPPPP zajišťuje vydávání průkazů PPPPP a Matriku křtů.
 8. Vydává čestná uznání a důtky na základě usnesení Předsednictva PPPPP.
 9. Zapisuje pivní rekordy a počet piv jednotlivých členů na akcích PPPPP, které potvrzuje svým podpisem a razítkem.
 10. Uveřejňuje prohlášení a zprávy Náčelníka a Předsednictva PPPPP. Pokud není stanoveno jinak stará se o internetové stránky PPPPP,
 11. Z vážných důvodů může být při výkonu funkce zastoupen Pokladníkem nebo jedním z Podnáčelníků.
 12. Tajemník PPPPP vykonává svou funkci nepřetržitě od roku svého jmenování a maximálně do ukončením magisterského studia, pokud:
 13. nebude sesazen Náčelníkem ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 14. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 1. Pokladník
 2. Je vybrán a jmenován Náčelníkem z ostatních členů PPPPP.
 3. Zajišťuje řádné a mimořádné platby podle usnesení Předsednictva PPPPP.
 4. Bdí nad ekonomickou situací organizace, spravuje pokladnu a vede přehled účetnictví PPPPP.
 5. Pro všechny peněžní operace musí vyžadovat potvrzení.
 6. Je povinen na příkaz Náčelníka PPPPP vydávat přehled o příjmech a výdajích organizace ( zpravidla v Bylténu Předsednictva PPPPP a na nástěnce PPPPP nebo na internetových stránkách PPPPP).
 7. Pokladník PPPPP vykonává svou funkci nepřetržitě od roku svého zvolení a maximálně do ukončením magisterského studia, pokud:
 8. nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 9. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

13.Zrušen 15.3. 2010

 1. Kaplan
 2. Kaplan PPPPP vykonává náboženský dozor nad průběhem křtu členů PPPPP.
 3. Vyhání zlé duchy z pivních pohanů a celkově je směřuje na jedinou správnou stezku – tj. stezku pivní – tak, jak učí Katamahuuuu.
 4. Pomáhá členům PPPPP v otázkách víry, je slušný, ohleduplný a vždy se laskavě a blahorodě usmívá.
 5. Kaplan PPPPP je čestná funkce udělovaná Předsednictvem PPPPP, která může být zrušena pouze jím.
 6. Vnuknutím Katamahua určí Kaplan svého nástupce ve funkci. Ten přebírá jeho veškerá práva vykonávat provádět křty a jiné náboženské obřady.
 7. Kaplan se po předání svého úřadu stává Emeritním Kaplanem.
 8. Kaplan vykonávající svůj úřad nese titul Světící Kaplan.
 9. Emeritní Kaplani jsou mimořádnými členy Předsednictva PPPPP.
 10. Světící Kaplan je řádným členem Předsednictva PPPPP.
 11. Jmenování dalších Světících Kaplanů je plně v moci konkláve Emertiních Kaplanů.
 12. Rada PPPPP
 13. Je orgán Předsednictva PPPPP, který se skládá z členů Předsednictva PPPPP, kteří nezastávají funkci Náčelníka, Tajemníka, Pokladníka, Podnáčelníků, Kaplana, Exnáčelníka, Šéfredaktora Bylténu. Člen Rady PPPPP musí být studentem PedF UK
 14. Rada PPPPP má maximálně 5 členů.
 15. Povinností člena Rady PPPPP je aktivně vystupovat na schůzích Předsednictva PPPPP, přinášet nové impulsy rozvoje organizace a dohlížet na dodržování stanov PPPPP.
 16. Člen Rady PPPPP vykonává svou funkci nepřetržitě od roku svého zvolení až do svého odchodu, pokud:
 17. nebude sesazen, nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi, opomenuti svých povinností – vést Kroniku PPPPP) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 18. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 

III. Čestné funkce

I6. Čestný prezident

 1. Tato funkce je udělována honoris causa Předsednictvem PPPPP doživotně.
 2. Současným Čestným prezidentem PPPPP je Petr Čornej.
 3. Čestný viceprezident
 4. Tato funkce je udělována honoris causa Předsednictvem PPPPP doživotně.
 5. Současným Čestným viceprezidentem PPPPP je František Parkan.

I8. Čestný člen

 1. Čestné členství v PPPPP je udělováno honoris causa Předsednictvem PPPPP doživotně na základě jeho uvážení.
 2. Čestným členem PPPPP se může stát každý příznivec PPPPP, který se zásadním způsobem zaslouží o její rozvoj, fungováni apod.
 3. Čestnými členy jsou všichni Otcové zakladatelé a Matky zakladatelky (rodu).
 4. Každý, kdo vstoupí do Pivní Vallhaly stává se čestným členem.
 5. Emeritní kaplani jsou čestní členové.

 

 1. Periodika v PPPPP

19 . Byltén Předsednictva PPPPP

 1. Předsednictvo PPPPP vydává pravidelně časopis BYLTÉN Předsednictva PPPPP, ve kterém seznamuje členy PPPPP s děním v organizaci, průběhem akcí, plánovanými akcemi a pod.
 2. Časopis Byltén Předsednictva PPPPP je řízen nezávislou redakcí, ustanovenou z členů PPPPP či příznivců.
 3. Financování časopisu je nezávislé na pokladně PPPPPP.
 4. Šéfredaktor Bylténu Předsednictva PPPPP
 5. Redakce Bylténu Předsednictva PPPPP vede Šéfredaktor Bylténu Předsednictva PPPPP, volen nadpoloviční většinou členů Předsednictva PPPPP.
 6. Šéfredaktor Bylténu Předsednictva PPPPP vykonává svou funkci nepřetržitě od roku svého zvolení až do doby než předsednictvo či šéfredaktor Bylténu Předsednictva PPPPP, pokud:
 7. nebude sesazen ze závažných důvodů ( hrubé nedodržení Stanov PPPPP, obcování s Kaplanem nebo Náčelníkem, dobrovolná a transparentní abstinence, neúcta k Náčelníkovi, opomenuti svých povinností – vydávat Byltén Předsednictva PPPPP) nadpoloviční většinou hlasů všech členů Předsednictva PPPPP.
 8. neodstoupí,

iii.        nenastanou nepředvídatelné okolnosti (např. selhání činnosti jater, ledvin, plic, mozku, žaludku, srdce ap.).

 

 1. Členové PPPPP, jejich povinnosti a práva
 2. Členství v PPPPP
 3. Členem PPPPP se může stát každý ctitel piva, který souhlasí s jejím posláním, cíli a Stanovami PPPPP.
 4. Zvláštní statut mají tzv. Čestní členové. (Vzor průkazu viz Příloha č. 4.)
 5. Mezi zakládající členy této organizace patří studenti PedF UK v Praze, oboru Čj-D, Ov-D. Dalšími členy se mohou stát i studenti jiných oborů. O způsobu jejich přijímání rozhoduje Předsednictvo PPPPP.
 6. Vstup do PPPPP je dobrovolný. O přijetí za člena rozhoduje zasedání Předsednictva PPPPP, a to jednotlivě, na základě písemné přihlášky (vzor viz Příloha č. 5.)
 7. Předpokladem řádného členství je absolvování křtu a vyhnání zlého ducha abstinentského.
 8. Dokladem členství je platný členský průkaz První Pražské Pedagogické Pivní Peruti.( Vzor průkazu viz Příloha č. 6.). Průkaz je vydávaný zpravidla při nejbližší vyhlášené akci.
 9. Člen PPPPP při převzetí členského průkazu stvrzuje svým podpisem slib tohoto znění:

„Slibuji před svými kolegy, že budu pít, pít a pít podle zákonů PPPPP, abych byl dobrým občanem své milované vlasti a svým jednáním budu jako dobrý pivař chránit čest PPPPP.“

 1. Povinnosti člena PPPPP

Člen PPPPP je povinen:

 1. Pít pivo a dodržovat Stanovy PPPPP.
 2. Plnit úkoly vyplývající ze Stanov PPPPP a usneseni jeho Předsednictva PPPPP, osvojovat si světový názor na alkoholické výrobky, zejména na pivo a seznamovat se s občerstvovacími zařízeními (restaurace, hostince, hospody…) po celé naší krásné zemi.
 3. Osvojovat si vlastnosti svých pivních sládků, milovat svoji vlast – Českou republiku, být příkladem v pití piva, učení (pití) a při obraně svého Čestného presidenta, Čestného vicepresidenta, Náčelníka a Předsednictva PPPPP.
 4. Svými postojí a jednáním (v hospodě) získávat pro cíle a poslání PPPPP další mladé kolegy.
 5. Upevňovat internacionální vztahy s mladými pivaři nejen v celé naší republice, ale i na celém světě; „Pivaři všech zemí, spojte se!“
 6. Zúčastňovat se vyhlášených akci PPPPP.
 7. Práva člena PPPPP

Člen PPPPP má právo:

 1. Pít i jiné alkoholické nápoje.
 2. Být přítomný na zasedání Předsednictva PPPPP.
 3. Být volen a navrhovat kandidáty do Předsednictva PPPPP.
 4. Obracet se s návrhy, náměty, připomínkami, stížnostmi, kritikou, žádostmi o pomoc po návštěvě hostince na kteréhokoliv člena PPPPP nebo na Předsednictvo PPPPP.
 5. Vyjadřovat své názory a získané zkušenosti s pivní kulturou ve svém regionu a předávat je svým kolegům.
 6. Zúčastňovat se vyhlášených akci PPPPP.

 

 1. Svátky a významné dny PPPPP
 2. Svátky – Nejvýznamnějším pivním svátkem je 18.10., den založení PPPPP.
 3. 19. 10 je vyhlášen den Velké indispozice, v kterém se nedoporučuje chodit do školy.
 4. V případě nepřítomnosti člena PPPPP dne 19. 10. ve škole vydává Tajemník PPPPP omluvenky.
 5. Významné dny
 6. Mezi významné dny patři narozeniny Náčelníka, Čestného Prezidenta a Viceprezidenta a další svátky a narozeniny všech členů.
 7. Vánoční besídka.
 8. Ogrympiáda

 

VI.a  Svátky a významné dny PPPPP hromadně slavené

         Slavnosti hromadně slavené jsou: svátek Založení PPPPP (nemusí být slaven v den založení 18.10.), významné dny – Vánoční besídka, Oslava narozeni Čestného Prezidenta aneb vítání pivního jara a Ogrympiáda

 

 

VII. Vyznamenání, tresty a navrhovací řád v PPPPP

 1. Navrhovací řád
 2. Navrhovat důtku či vyznamenání smí kterýkoliv člen PPPPP s uvedením důvodu.
 3. Toto oznámení předá svému Podnáčelníkovi PPPPP, který je předkládá Předsednictvu PPPPP k projednání.
 4. Člen, který byl potrestán, má právo se písemně odvolat do jednoho měsíce k Předsednictvu PPPPP a to pouze jednou v příslušné záležitosti.
 5. Čestná uznání
 6. Největší pijanka a pijan roku. Tento titul je udělován každoročně na Oslavách založení PPPPP na základě voleb Předsednictva PPPPP. Symbolem titulu je trofej v podobě keramického půllitru.
 7. Zlatý Čelňa za zásluhy o rozvoj organizace. Tento titul je udělován každoročně na Oslavách založení PPPPP na základě voleb všech členů PPPPP. Symbolem titulu je trofej v podobě keramické korunky.
 8. Pochvala za mimořádné pivní zásluhy. Je udělována Náčelníkem PPPPP podle rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů Předsednictva PPPPP. Má tři stupně ( I. nejvyšší, II, střední, III.nejnižší podle míry zásluh. ( Vzor pochvaly víz Příloha č. 7.)
 9. Napomenutí
 10. Je udělováno ústně za menší porušení stanov a nedisciplinované chování.
 11. Napomenutí musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů Předsednictva PPPPP a potvrzeno Náčelníkem PPPPP.
 12. Důtka
 13. Za opakované napomenutí nebo za hrubé porušení Stanov PPPPP.
 14. Důtku uděluje Náčelník PPPPP. Musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů Předsednictva PPPPP.
 15. Důtka má tři stupně ( I. nejzávažnější, II. střední, III. nejlehčí) podle míry závažnosti. ( Vzor důtky viz Příloha č. 8.)
 16. Vyloučení
 17. Nejvyšším trestem je vyloučení z PPPPP.
 18. Člen, který se opakovaně nezúčastňuje akci pořádaných PPPPP, je opakovaně napomínán i přes obdržení důtky I. stupně, bude z řad PPPPP vyloučen.
 19. Vyloučeni musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů Předsednictva PPPPP.
 20. Vyloučení musí být potvrzeno Náčelníkem PPPPP.
 21. Vyloučeným členem PPPPP se nemůže stát exnáčelník.

 

 

VIII. Ukončení členství v PPPPP

 1. Členství u PPPPP může být ukončeno:
 2. Vyřazením z evidence, jestliže je členovi PPPPP více než 99 let.
 3. Pro dlouhodobou neúčast na akcích PPPPP.
 4. Pro opakované hrubé porušení Stanov PPPPP a disciplíny.
 5. Na vlastní žádost.

 

VIII. Křest

 1. Smysl a význam křtu
 2. Po úspěšném splnění formalit a pokud bude člen PPPPP příkladným pivomilem a ctitelem piva a pokud se na jeho způsobilosti ke křtu usnese nadpoloviční většina přítomných členů Předsednictva PPPPP, je člen PPPPP slavnostně křtěn.
 3. Křest je slavnost, při níž se nový člen veřejně představí Předsednictvu a členům PPPPP, a vyzná tak svou touhu stát se řádným Pivním členem PPPPP.
 4. Teprve až po vykonání křtu se z adepta (nekřtěného Pivního pohana) stává plnohodnotný pivní křesťan PPPPP.
 5. Křest může absolvovat každý řádný člen PPPPP vyjma čestných členů PPPPP, kteří podléhají křtu pouze na vlastní žádost.
 6. Popis ceremonie
 7. Adept požádá prostřednictvím již dříve pokřtěného člena PPPPP, kterého si vybere za svého Kmotra, Předsednictvo PPPPP o vykonání slavnostního křtu.
 8. Předsednictvo PPPPP stanovuje den a místo, kde ceremonie proběhne.
 9. Křtít smí pouze Náčelník a Kaplan.
 10. Křest probíhá několikrát do roka na akcích PPPPP, zejména při zasedání členské schůze PPPPP.
 11. Součástí křtu je slavnostní slib, který člen skládá do rukou Náčelníka.
 12. Nastávající člen PPPPP vyznává věrnost Prezidentovi, Náčelníkovi a Předsednictvu PPPPP.
 13. Účast na křtu je ctí pro každého Pivního člena, který svou přítomností vyznává podporu budoucímu spolupivaři, a proto pro svou případnou neúčast musí uvést dostatečné argumenty.
 14. Znevažování křtu je společně s urážkou Náčelníka a Předsednictva PPPPP těžkým proviněním proti řádu a Stanovám PPPPP.
 15. Osoby a potřeby
 16. Osoby: Náčelník, Kaplan, Pivní pohan hodlající přijmout křest, Kmotr novokřtěnce, členové První Pražské Pedagogické Pivní Peruti.
 17. Potřeby: insignie Náčelníka, První pedagogický půllitr plný piva ( zkráceně p.p.p.p.p.).

 

 1. Průběh
 2. Člen PPPPP poklekne před stojícího Náčelníka PPPPP tak, aby byl čelem k většině publika. Krok za jeho pravým ramenem se postaví Kmotr. Poblíž levé ruky křtěnce je postaven p.p.p.p.p.
 3. První se řeči ujímá Kmotr ( proslov viz paragraf 36.a.). Na to naváže nepředepsanou částí, vypracovanou samostatně předem, v níž vyzdvihne pivní kvality Pivního pohana hodlajícího přijmout křest a vzpomene na některé ilustrativní příběhy z jeho života { čímž by měl pobavit publikum, a navodit tak uvolněnou atmosféru). V závěru řeči se pak obrátí do řad členstva PPPPP a vybídne je k projevení souhlasu; tito se hlasitě a kladně vysloví.
 4. Člen PPPPP pomalým a důstojným hlasem odříká slib ( proslov viz paragraf 36.c).
 5. Po souhlasném vyjádření publika se automaticky řeči ujímá Náčelník PPPPP ( proslov viz paragraf 36.b.).
 6. Náčelník PPPPP za pronášení křtících formulí ( proslov viz paragraf 36.d.) vytasí meč, uctí jej, poté jej namočí do p.p.p.p.p., opět uctí, poklepe jím na levé rámě Pivního pohana, uctí, poklepe na pravé rámě pohana, naposledy uctí a vetkne do pochvy.
 7. Novopečený Pokřtěný Pivní křesťan uchopí p.p.p.p.p. Členové PPPPP jásajíce vykřiknou: „Bud’si přihni, nebo táhni!“ ( viz paragraf 36.e.) načež čerstvě pokřtěný člen zvrátí obsah půllitru do sebe ( může si i radostně říhnout).
 8. Pak je již řádný člen PPPPP předám rozběsněnému davu, který s ním oslavuje a zapíjí křest.

 

 1. Proslovy
 2. Řeč Kmotra:“Náčelníku, Vážené Předsednictvo a členové První Pražské Pedagogické Pivní Peruti, představuji Vám jméno Pivního pohana) a žádám Vás, abyste ho přijali pod ochranu svých pivních perutí, neboť splnil všechny náležitostí. Následuje neoficiální část proslovu Kmotra.
 3. Řeč Náčelníka:„Milý novokřtěnče, vyzývám tě tedy ke složeni slavnostního slibu člena První Pražské Pedagogické Pivní Peruti.“
 4. Slib novokřtěnce: “Já, (jméno novokřtěnce), slibuji dnes slavnostně před svými budoucími pivními druhy, že budu oddaný svému Prezidentovi, Náčelníkovi a Předsednictvu První Pražské Pedagogické Pivní Peruti, že budu přítelem ostatních pijanů a obhájcem piva na celém světě, že budu ctít opilejší kolegy a budu vždy hrdý na svou pivní peruť a mým nejoblíbenějším nápojem pak bude pivo. K tomu mi dopomáhej, kdož chceš!“

 

 

 

 

 

 

 

 1. Křtící formule Náčelníka PPPPP:

Náčelník vytahuje meč řka:               Poněvadž jsi splnil všechny požadavky,

uctívaje meč řka:                                jsi příkladný pivomil a byl jsi

namáčeje meč řka:                              shledám hodným

uctívaje namočený meč řka:               stát se ctitelem piva u První Pražské

pasuje na levé rámě řka:                     Pedagogické Pivní Peruti,

uctívaje meč řka:                                křtím tě nyní (jméno),

pasuje na pravé rámě řka:                   na řádného Pivního člena

uctívaje meč řka:                                a vyzývám tě k vypití

zastrkávaje meč řka:                           svého prvního půllitru.

 

 1. Provolání obecenstva: „Buď si přihni,nebo táhni!“ Popřípadě: “Pivo na ex nebo zalez!“

 

 1. Volby
 2. Volby Náčelníka PPPPP
 3. a) Volba Náčelníka je přímá a tajná, koná se za účasti dvoutřetinové většiny všech členů Předsednictva PPPPP.
 4. b) Náčelník PPPPP je zvolen nadpoloviční většinou členů Předsednictva PPPPP, kteří se účastní volby. Volby řídí volební komise složená z odstupujícího Náčelníka a Kaplana PPPPP.
 5. c) Volby probíhají na základě volebních lístků se jmény navržených uchazečů. (Vzor viz.Příloha č. 9.)
 6. d) V případě, že se nerozhodne v kole prvním, následuje kolo druhé.
 7. e) Do druhého kola postupují pouze dva kandidáti, kteří získali v kole prvním nejvíce hlasů.
 8. f) Při rovnosti hlasů v druhém kole se hlasuje v kole třetím. Při trvající rovnosti hlasů se volby do sedmi dnů opakují.
 9. g) Náčelníkem PPPPP se může stát pouze plnohodnotný člen PPPPP.
 10. h) Kandidáta na Náčelníka navrhuje člen Předsednictva PPPPP nebo alespoň pět členů PPPPP.

 

 1. Volby do Předsednictva PPPPP

Volby do Předsednictva PPPPP se konají za účasti nadpoloviční většiny všech členů Předsednictva PPPPP.

 1. Není povoleno hromadění funkcí.